שמירה על פרטיות

החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה באתר, וכן ליצירת קשר עם המשתמש.

ככל שהמשתמש לא שלל את האפשרות לכך במסגרת הרישום לאתר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או כל מדיה אחרת, מידע פרסומי של החברה.

מובהר בזאת, כי במקרה בו תידרש החברה לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז תהא בחברה רשאית לגלות את הפרטים הללו אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי החברה תהא רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהא החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש.

 

חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה)